Bố trí thép trong bê tông

Như trình bày trong phần chung về Bê tông cốt thép, sự “phân công công việc” trong khối Bê tông cốt thép cho thép là nó phải chịu lực kéo, bê tông... Read more »